اطلاعیه آزمون پاياني مجدد دوره روشهای اصلاح و تغییر رفتار

اطلاعیه آزمون پاياني مجدد دوره روشهای اصلاح و تغییر رفتار


آزمون پایانی دوره راهبردهای روشهای اصلاح و تغییر رفتار مجدداً برگزار می شود.

اطلاعیه آزمون پاياني دوره روشهای اصلاح و تغییر رفتار

اطلاعیه آزمون پاياني دوره روشهای اصلاح و تغییر رفتار


آزمون پایانی دوره روشهای اصلاح و تغییر رفتار بزودی برگزار می شود.

آغاز ثبت نام دوره روشهای اصلاح و تغییر رفتار

آغاز ثبت نام دوره روشهای اصلاح و تغییر رفتار


ثبت نام دوره آموزشی روشهای اصلاح و تغییر رفتار آغاز شد.

اطلاعیه آزمون پاياني مجدد دوره آشنایی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اطلاعیه آزمون پاياني مجدد دوره آشنایی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


آزمون پایانی دوره راهبردهای آشنایی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مجدداً برگزار می شود.